Indhold

Handelsbetingelser hos Rold Maskinhandel

1. Gyldighed og anvendelse

1.1 Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af skriftlig aftale, gælder udelukkende nærværende salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer fra Rold Maskinhandel (sælger) uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

2. Tilbud/bestillinger/ordrebekræftelse

2.1 Sælger forbeholder sig retten til at sælge de af et tilbud omfattende varer til anden side, indtil kundens skriftlige ordre/accept foreligger. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt overensstemmende accept fra kunden ikke er kommet frem til sælger senest 8 dage fra tilbuddets dato, eller der er sket salg til anden side, jf. førnævnte.

2.2 Ordren sættes først i gang når køber har accepteret tilbuddet ved sælgers udstedelse af ordrebekræftelsen. 

2.3 Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for sælger uden skriftlig bekræftelse fra sælger. 

2.4 Varer tages ikke retur medmindre der foreligger skriftlig aftale med sælger, herunder størrelse på evt. returneringsgebyr. 

2.5 Såfremt der er foretaget ændringer på leverede varer tages de ikke retur. 

2.6 Der tages forbehold for trykfejl, herunder for pris.

3. Mellemsalg

3.1 Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder uden nærmere meddelelse.

4. Pris

4.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen fra lager, ekskl. transport og evt. andre afgifter. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling

5.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betalingen ske kontant ved levering. 

5.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora pkt. 8), er køber, med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. 

5.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køber pligtig til at svare morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. Påbegyndt måned. 

5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, ligesom køber ikke har ret til, at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Ejendomsretten til den leverede vare tilkommer sælger og overgår først til kunden, når den fulde købesum er erlagt. 

6.2 Køberen er uberettiget til, uden sælgers accept, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Det købte skal holdes individualiseret, så længe ejendomsforbeholdet består. 

6.3 Køberen har pligt til at holde det købte behørigt forsikret, indtil ejendomsretten overgår til køberen.

7. Levering

7.1 Levering sker fra sælgers eller sælgers leverandørs adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber, for købers regning. Medmindre andet er skriftligt tiltrådt af sælgers direktør, sker levering ex Works (iht. Incoterms), således at kunden bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter levering fra sælgers/leverandørs adresse. 

7.2 Såfremt køber ønsker det købte leveret på et andet sted end sælgers eller sælgers leverandørs adresse afholder køber omkostningerne herved i henhold til sælgers faktura herfor. Risiko overgår til køber når varen forlader leveringsadressen. 

7.3 Sker der forsinkelse ved en levering, og skyldes dette at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.4, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at ophæve aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.4 Leveringstidspunktet er det tidspunktet varen er klar til afhentning/udbringning fra sælgers eller fra sælgers leverandørs adresse. 

7.5 Er der opgivet en transittid er denne beregnet i arbejdsdage, og denne kommer efter leveringstidspunktet. 

7.6 Sker levering ikke til aftalt tid, skal kunden straks reklamere skriftligt, jf. pkt. 11 (reklamation) til sælger. Kunden er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham. Angår forsinkelsen en del af leverancen, er kunden alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede del af leverancen og stadig under forudsætning af, at forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham.

8. Fordringshavermora

8.1 Undlader kunden, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente ydelsen, er sælger efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkomne beløb til afskrivning på tilgodehavendet.

9. Produktændringer

9.1 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

10. Mangler

10.1 For nye maskiner, udstyr, produkter m.m. forpligter sælger sig til at afhjælpe dokumenterede mangler ved det solgte, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt kunden rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt.11 nedenfor fastsatte bestemmelser. Sælger er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. Kunden er forpligtet til at give sælger adgang til afhjælpning. Såfremt manglen afhjælpes herved har køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser.

10.2 Sælgers mangelsansvar ophører ubetinget 12 måneder efter levering til kunden. Anvendes det leverede mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved aftalens indgåelse, og dette medfører brud, skade eller andet problem på det leverede produkt er dette ikke at anse som en mangel ved produktet, kunden har bevisbyrden for ovennævnte er iagttaget, tilsvarende hvis service/vedligehold iht. fabrikantens forskrifter ikke er fulgt. 

10.3 Brugte maskiner, udstyr, produkter m.m. sælges i den stand de(-t/-n) forefindes i, der ydes ingen reklamationsret og sælger står efter overdragelse af ejendommen, herunder den fulde overdragelse af ejendomsretten,  uden ansvar af nogen art.

11. Reklamation og undersøgelsespligt

11.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. 

11.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger. 

11.3 Kundens forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtigelse.

11.4 Omkostninger vedrørende transport/udkørsel/fragtomkostninger i f.m. reklamationssager og anden service/reparation påhviler køber. 

12. Ansvarsbegrænsning ved forsinkelse eller mangler

12.1 Ud over det i pkt. 7 og 10 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager sælger sig ikke noget mangels eller forsinkelsesansvar for de leverede ydelser, ligesom kunden ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler eller forsinkelse. 

12.2 Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand. 

12.3 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.4 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. 

12.5 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 12.4.

13. Produktansvar

13.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14. Timer/km tæller

14.1 Timer/km som er angivet på tilbud, ordrebekræftelser, faktura o.lign er aflæst på time/km tæller og er ikke verificeret på nogen måde af sælger. Sælger er derfor uden ansvar af nogen art.

15. Registrering af køretøj

15.1 Skal køretøjet registreres giver køber (ejer/bruger) herved sælger retten til at foretage dette, køber er bekendt med at dette kan være forbundet med omkostninger, som er sælger uvedkommende såsom vægtafgift, forsikring o.lign. 

15.2 Er andet ikke aftalt er sælger berettiget til at opkræve omkostninger ifm. registreringen så som nummerplade, registrering og gebyrer iht. Sælges gældende prisliste. 

15.3 Køber er straks ved modtagelsen af registreringsattesten forpligtet til at kontrollere om oplysningerne er korrekte på denne. 

16. Værneting

16.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten efter dansk ret.

17. Garanti

17.1 Der er gives som udgangspunkt ikke garanti på maskiner solgt B2B (virksomhed til virksomhed) med undtagelse af andet skriftelig aftale.